Anh cười bể bụng văng cả răng

Nếu biết ngày mai em có chồng

Anh cười bể bụng văng cả răng

Đứa nào lấy em thật vô phúc

Tối nằm cắn lưỡi chết nhăn răng!