All life is an experiment

All life is an experiment. The more experiments you make the better.
Tất cả cuộc sống đều là thử nghiệm. Bạn càng thử nghiệm nhiều càng tốt.

Xem Thêm Tác Giả Ralph Waldo Emerson