Ái tình

Một chút ái tình cũng như một chút rượu mạnh, cái gì quá cũng làm người ta mắc bệnh.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare