Ai làm cách mạng

Ai làm cách mạng? – Nhân dân!
Ai kháng chiến thắng lợi? – Toàn dân! Vậy thì bây giờ muốn có đủ nước, muốn điều hòa nước thì cũng phải toàn dân làm thủy lợi.

Xem Thêm Tác Giả Hồ Chí Minh