Ai cũng có lòng tự trọng

Ai cũng có lòng tự trọng, tự tin. Không có lòng tự trọng, tự tin là người vô dụng

Xem Thêm Tác Giả Hồ Chí Minh