A step in the wrong direction

A step in the wrong direction is better than staying on the spot all your life. Once your moving forward you can correct your course as you go. Your automatic system cannot guide you when your standing still.
Một bước sai hướng còn tốt hơn đứng yên tại chỗ suốt cả cuộc đời. Một khi tiến lên phía trước, bạn có thể chỉnh lại hướng cho đứng khi bạn đi. Hệ thống dò đường tự động của bạn không thể hướng dẫn bạn nếu bạn đứng yên.

Xem Thêm Tác Giả Vô Danh