A real friend

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
Người bạn thực sự là người bước vào khi cả thế giới bước ra.

Xem Thêm Tác Giả Walter Winchell