A man’s friendships

A man’s friendships are one of the best measures of his worth.
Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.

Xem Thêm Tác Giả Charles Darwin