A match can light up a fire

A match can light up a fire, a star can light up the sky, but you are the only one that can light up my heart.
Một que diêm có thể thắp lên một ngọn lửa, một vì sao có thể thắp sáng cả bầu trời, nhưng em là người duy nhất có thể thắp sáng trái tim anh.