A life of pleasure

A life of pleasure makes even the strongest mind frivolous at last.
Một cuộc sống trong nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất cũng trở nên phù phiếm.

Xem Thêm Tác Giả Edward Bulwer Lytton