A good indignation

A good indignation brings out all one’s powers.
Sự phẫn nộ xác đáng khơi dậy tất cả sức mạnh của con người.

Xem Thêm Tác Giả Ralph Waldo Emerson