A friend is one who believes in you

A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself.
Bạn là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình.