A friend

The only way to have a friend is to be one.
Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

Xem Thêm Tác Giả Ralph Waldo Emerson