3 seconds to say I love you

It only takes 3 seconds to say “I LOVE YOU”, but all one’s life to prove it.
Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh lời nói đó.